Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

​​

 
Tạp chí điện tử

* Tiếng Việt

 

- Tạp chí Cây thuốc quý

- Tạp chí Chính sách y tế

- Tạp chí Dân số và Phát triển 

- Tạp chí Tia sáng

- Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh

- Tạp chí Y học thực hành

- Tạp chí Y tế công cộng

- Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL)


* Tiếng Anh

- ProQuest

- BioMed Central

- Highwire Press - Stanford University

- PubMed

- PubMed Central

- Free Medical Journals

- North Carolina AHEC Digital Library


Sách điện tử
* Tiếng Việt

- Giáo trình điện tử - Bộ Y tế

- Giáo trình điện tử - Bộ Giáo dục và Đào tạo

- eBooks cộng đồng


* Tiếng Anh

- National Center for Biotechnology Information (NCBI)

- National Library of Medicine Catalog (chọn Links to Full Text trong Limits)

- National Academies Press

- FreeBooks4Doctors

- Hesperian Foundation

- North Carolina AHEC Digital Library


Số liệu thống kê (Yêu cầu sử dụng trình duyệt IE)

- Niên giám thống kê 2011

- Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2011

- Cơ sở dữ liệu Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS)

- Cơ sở dữ liệu về Phát triển ở Việt Nam (VietInfo)

- Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2011

- Niên giám thống kê 2010

- Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009: kết quả toàn bộ

- Điều tra quốc gia Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam (SAVY) 2003

- Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006

- Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008

- Niên giám thống kê Việt Nam 2008

- Niên giám thống kê tóm tắt (Việt Nam) 2009Tài liệu điện tử khác

- North Carolina AHEC Digital Library

- Popline

- One Source (bao gồm cả Popline)

- WHO Library Database

- Publications of WHO Regional Office for the Western Pacific

- WHO Reproductive Health Library

- Thư viện Sức khỏe sinh sản của Tổ chức Y tế thế giới số 12

- Essential Health Links

- HIV/AIDS Gateway

- Malaria Gateway

- Reproductive Health Gateway

​​