Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
​​

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC DƯỢC


Bước 1: Truy cập vào trang cổng thông tin thư viện ĐHD.

Bước 2: Trên trang cổng thông tin, nhấn nút Trang chủ để hiển thị nội dung trang chủ của cổng thông tin

Bước 3: Nhấn nút CSDL Thư mục để tìm kiếm tài liệu giấy trong kho

Bước 4: Nhấn nút Tài liệu số để tìm kiếm tài liệu số trong CSDL thư viện số của thư viện

Bước 5: Nhấn nút Giao lưu trực tuyến để có thể gửi các câu hỏi giao lưu trực tuyến với cán bộ thư viện

Bước 6: Nhấn nút Sách mới để xem hiển thị Giới thiệu các sách mới trong thư viện

Bước 7: Nhấn nút Nguồn tin điện tử để khai thác tài liệu điện tử từ các nguồn tin điện tử mà thư viện liên kết

​​​