Thư viện Đại học Dược Hà Nội

Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2022 dành cho sinh viên năm cuối

Sinh viên sau khi hoàn thiện khóa luận, nộp lưu chiểu tại Thư viện: + 01 cuốn Khóa luận đã chỉnh sửa hoàn chỉnh, có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn vào trang bìa trong của khóa luận. + 01 đĩa CD lưu Khóa luận

Nội dung đang được cập nhật

Nội dung đang được cập nhật