Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Khảo sát thực trạng thuốc điều trị thoái hóa khớp được phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2009 - 2011 (23-11-2012)
Author: Nguyễn Lan Phương
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 43
Mô tả thực trạng các thuốc điều trị thoái hóa khớp được phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2009 - 2011. Phân tích cơ cấu các thuốc điều trị thoái hóa khớp theo các cách phân loại