Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Tổng quan một số vấn đề về sở hưũ trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế dược phẩm (23-11-2012)
Author: Nguyễn Thị Thanh Loan
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 43
Tìm hiểu về bằng độc quyền sáng chế dược phẩm và các chiến lược kéo dài thời gian bảo hộ độc quyền. Tìm hiểu sự linh hoạt của hiệp định TRIPS liên quan đến vấn đề tiếp cận thuốc mới