Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Xác định hàm lượng một số flavonoid trong thực phẩm chức năng bằng phươgn pháp HPLC (28-11-2012)
Author: Đinh Thị Thanh Thủy
View Times: 1
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 49
Phân tích hoạt động kinh doanh thuốc của công ty cổ phần Armephaco giai đoạn 2006 - 2010 (23-11-2012)
Author: Nguyễn Thùy Dương
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: DDHDHN
Year publisher: 2012
pages: 60
Đánh giá tương tác thuốc xuất hiện trong cơ sở báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam (23-11-2012)
Author: Nguyễn Tạ Mai Huyền
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 41