Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Phân tích một số hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên DPTW1 (23-11-2012)
Author: Nguyễn Thị Thanh Nga
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 54
Mô tả thực trạng hoạt động phân phối thuốc hiện nay của công ty TNHH một thành viên Dược phẩm TW1. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 - 2011. Đưa ra những giải pháp thích hợp cho hệ thống phân phối thuốc nói riêng và của công ty nói chung