Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Đánh giá tương tác thuốc xuất hiện trong cơ sở báo cáo ADR tự nguyện tại Việt Nam (23-11-2012)
Author: Nguyễn Tạ Mai Huyền
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 41
Xác định tỷ lệ báo cáo có tương tác thuốc trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010. Tìm hiểu mối liên hệ giữa tương tác thuốc và phản ứng có hại được mô tả trong báo cáo nói trên