Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng quy trình phân liều thuốc điều trị ung thư tại khoa Dược bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2011 (23-11-2012)
Author: Kiều Thị Tuyết Mai
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 52
Mô tả chi phí thuốc điều trị ung thư được sử dụng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2011. Phân tích giá trị tiết kiệm và hiệu suất tiết kiệm theo nhóm thuốc điều trị ung thư được phân liều tại bệnh viện. So sánh chi phí - lợi ích của việc áp dụng quy trình phân liều thuốc điều trị ung thư tại khoa Dược bệnh viện Trung ương Quân đội 108