Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Phân tích hoạt động kinh doanh thuốc của công ty cổ phần Armephaco giai đoạn 2006 - 2010 (23-11-2012)
Author: Nguyễn Thùy Dương
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: DDHDHN
Year publisher: 2012
pages: 60
Mô tả và phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Armephacogiai đoạn 2006 - 2010 qua một số chỉ tiêu cơ bản. Từ các kết quả nghiên cứu đưa ra một số ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty trong các giai đoạn tiếp theo