Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Phân tích hoạt động Marketing đối với nhóm sản phẩm Micadis trên thị trường Hà nội (23-11-2012)
Author: Nguyễn Thu Hương
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 65
Phân tích một số đặc thù của sản phẩm Micadis ảnh hưởng đến hoạt động marketing của nhóm sản phẩm. Phân tích các chiến lược marketing của nhóm sản phẩm Micadis trên thị trường Hà Nội trong giai đoạn hiện nay