Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Khảo sát chính sách sản phẩm và chính sách giá trong chiến lược marketing - mix một số thuốc kháng sinh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2007 - 2011 (23-11-2012)
Author: Nguyễn Văn Nam
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 60
Mô tả sơ bộ thực trạng hoạt động marketing một số thuốc kháng sinh trên thị trường Hà Nội từ 2007 - 2011. Nhận dạng sự vận dụng chính sách sản phẩm và chính sách gái trong hệ thống Marketing mix một số thuốc kháng sinh trên thị trường Hà Nội từ 2007 - 2011