Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Tổng quan một số vấn đề về sở hưũ trí tuệ đối với bằng độc quyền sáng chế dược phẩm (23-11-2012)
Author: Nguyễn Thị Thanh Loan
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 43
Tổng quan về thực trạng hoạt động dược cộng đồng tại Việt Nam và một số nước trên thế giới (23-11-2012)
Author: Đỗ Thị Hoa Lý
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 49
Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng quy trình phân liều thuốc điều trị ung thư tại khoa Dược bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2011 (23-11-2012)
Author: Kiều Thị Tuyết Mai
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 52