Library HaNoi University Of Pharmacy
Link Website
Statistics accessible

Khảo sát chính sách sản phẩm và chính sách giá trong chiến lược marketing - mix một số thuốc kháng sinh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2007 - 2011 (23-11-2012)
Author: Nguyễn Văn Nam
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 60
Phân tích một số hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên DPTW1 (23-11-2012)
Author: Nguyễn Thị Thanh Nga
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 54
Khảo sát thực trạng thuốc điều trị thoái hóa khớp được phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2009 - 2011 (23-11-2012)
Author: Nguyễn Lan Phương
View Times: 0
Count Favourite: 0
Publisher: ĐHDHN
Year publisher: 2012
pages: 43